Take a fresh look at your lifestyle.

گودکو، راهنمای زندگی کاری برای حرفه ای ها

0 177

گودکو سرویسی است که با هدف ایجاد بستری مناسب و مطئمن برای توسعه کسب و کار راه اندازی شده است. این توسعه از نظر گودکو می تواند آسان کردن و سرعت بخشیدن به فرایند جستجوی کار و پروژه برای متقاضیان، پیدا کردن نیروی کار متخصص برای شرکت ها و کارفرمایان، ارتباط شرکت ها و استارتاپ
کسب و کار در اینترنت

ارسال یک پاسخ