Take a fresh look at your lifestyle.

قدرت یک زنجیر به اندازه ی قدرت ضعیف ترین حلقه آن است

0 308

قدرت یک زنجیر به اندازه ی قدرت ضعیف ترین حلقه آن است

آمریکایی ها در سال 1986 وقتی می خواستند سفینه ی چلنجر را به فضا بفرستند، برای جلب توجه جهانیان و اطمینان از کار خود شان، یک معلم مدرسه را هم به عنوان مسافر- فضا نورد در چلنجر جای دادند. اما وقتی سفینه یک دقیقه و سیزده ثانیه پس از پرتاب منفجر شد، تمام مردم آمریکا و جهان غرق در ناباوری و اضطراب شدند و ابهت آمریکا و ناسا در نزد جهانیان زیر سوال رفت.

صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ