Take a fresh look at your lifestyle.

نظريه‌ي اشباع در بازاريابي شبكه‌اي

0 149

نظريه‌ي اشباع در بازاريابي شبكه‌اي

نظريه‌ي اشباع در بازاريابي شبكه‌اي
تابان خواجه نصيري

در اين مقاله عقيده‌ام را در مورد موضوع «اشباع» در «بازاريابي شبكه‌اي» نوشته‌ام؟ اين سوالي است كه اخيراً در جلساتي كه داشته‌ام از من بسيار پرسيده شده است. قصد دارم در اين مقاله هرچند كوتاه به اين قضيه اشاره كنم و تا آنجا كه امكان داشته باشد، موضوع را براي علاقمندان به اين مدل كسب و كار بازتر كنم.

صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ