Take a fresh look at your lifestyle.

رویه علمی مراحل ثبت شرکت

0 165

رویه علمی مراحل ثبت شرکت

در اداره ثبت شرکت ها، فرم نمونه اسناد موجود است. می توان این فرم های نمونه را از اداره مذکور تهیه و تکمیل کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه شرکا – موسسین- امضا شود. سپس هزینه ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام که واژه نبوده، فاقد سابقه ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به ” واحد تعیین نام” اداره مذکور، معرفی و موافقت آن واح را درباره نام تعیین شده اخذ کرده سپس همه مدارک به ” قسمت پذیرش مدارک” اداره مزبور، تحویل و رسید دریافت می شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می شود.

لازم به ذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می شود و شرکت هایی که در سایر شهرها ثبت می شوند نیز برای تعیین نام به تهران معرفی می شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می شود. به منظور تعیین حق الدرج آگهی باید به نمایندگی روابط عمومی مراجعه کرد.

لازم به ذکر است در صورتی که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق الثبت و حق الدرج آگهی، معین می شود؛ به بانک و حساب تعیین شده واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق الثبت و حق آگهی را به ” واحد حسابداری” اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه تقاضانامه درج می کند. سپس مدارک به ” واحد ثبت تاسیس و تغییرات” اداره ثبت شرکت ها تحویل و شرکت ثبت می شود و امضای دال بر ” برابر بودن ثبت با سند” از شرکا یا وکیل رسمی شرکت اخذ می گردد.

سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده شرکت ضبط و نسخه دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می شود و این سند ” سند ثبت شرکت” است. در نهایت متقاضی باید یک نسخه از آگهی را به ” واحد روابط عمومی ” مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و نسخه دیگر را به دفتر یک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت باید خلاصه شرکت نامه و منضمات آن، توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثییرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود.

تذکر: اظهارنامه ثبت شرکت ازاوراق بهادار بوده که باید از اداره ثبت شرکت ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه مزبور باید تقاضانامه ای مبنی بر قصد تاسیس شرکت تنظیم شود.

تذکر: مرجع ثبت شرکت ها در تهران ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی” می باشد که از دو دایراداره ثبت اسناد و املاک است و در خارج از تهران”  اداره ثبت اسناد و املاک” مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ثبت اسناد وجود ندارد، دفترخانه اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور وجود نداشته باشد؛ دفتر دادگاه محل است.

تذکر: شرکت نامه مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است.

تذکر: در صورتجلسه، این نکات درج می گردد: زمان تشکیل جلسه، تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت نامه به تصویب و امضای کلیه شرکای شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضای هیات مدیره و مدت مدیریت آن ها تعیین دارندگان حق امضای اسناد تعهد آور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورتجلسه مذکور، قبول سمت می نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایه شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه شرکا و تحویل آن توسط مدیر عامل و اقرار مدیر عامل به وصول سرمایه شرکت تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ