Take a fresh look at your lifestyle.

میانبر شهرت و درآمد از اینستاگرام می گذرد؟

71

این که در دنیایی که همش می خواهد تو را کس دیگری کند، خودت باشی، بزرگترین دستآورد است
خوشفکری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.