Take a fresh look at your lifestyle.

در ازای سرمایه گذاری، بهتر است چقدر سهام به سرمایه گذار بدهید؟

251

خوشفکری- تامین مالی برای یک استارتاپ در حال رشد بسیار ضروری به نظر می رسد و یکی راه های تامین مالی، جذب سرمایه از سرمایه گذاران است. به تجربه، عرض می کنم که…
خوشفکری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.