Take a fresh look at your lifestyle.

هیچ وقت از خود راضی نباش! هیچ وقت پز نده! همیشه یکی هست که از تو بهتر باشه! تونی شی، بنیانگذار Zappos

46

خوشفکری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.