Take a fresh look at your lifestyle.

یاد گرفتم منی که سایت ندارم ایمیل ندارم، برای موفقیت و جذب توریست های بیشتر فقط یک راه دارم. جلب رضایت مشتری! یک مسافر راضی برود ۱۰ مسافر دیگر میایند. ۱۰ مسافر راضی بروند ۱۰۰ توریست دیگر میایند. عباس برزگر، کارآفرین برتر در صنعت توریسم و بوم گردی

49

عباس برزگر، کارآفرین برتر در صنعت توریسم و بوم گردی
خوشفکری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.