Take a fresh look at your lifestyle.

اگه از مردم می پرسیدم چی میخوان احتمالا میگفتن درشکه هایی با اسب های تندروتر! هنری فورد، بنیانگزار کمپانی خودروسازی فورد

70

خوشفکری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.