Take a fresh look at your lifestyle.

نظام بانکی به تعهدهای خود در قبال پتروشیمی عمل کند

0 270
نظام بانکی به تعهدهای خود در قبال پتروشیمی عمل کند مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
یکشنبه, 01 تیر 1393 ساعت 15:29

معاون وزیر نفت:

نظام بانکی به تعهدهای خود در قبال پتروشیمی عمل کند

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت:از نظام بانکی کشورانتظار داریم که افزون برمشارکت بیشتر درتوسعه صنعت پتروشیمی به تعهدهای خود عمل کند. به گزارش ایسنا،عباس شعری مقدم با بیان این که صنعت پتروشیمی ایران محل امنی برای سرمایه گذاری است،اظهار کرد:وزارت نفت وشرکت ملی صنایع پتروشیمی ازسرمایه گذاران داخلی وخارجی حمایت کرده وآماده هرگونه همکاری هستند.وی افزود: امروزصنعت پتروشیمی ایران درحال رقم زدن جهشی تازه است وسرمایه گذاران می توانند با تامین مالی طرحها درروند رشد وتوسعه این صنعت مشارکت فعالی داشته باشند.شعری مقدم گفت: بخش بالادست صنعت نفت برای تامین خوراک برنامه های متنوعی دارد ودر آینده مجتمعهای پتروشیمی مشکل تامین خوراک نخواهند داشت.وی با تاکید بر مشارکت بیشتر نظام بانکی کشوردر طرحهای توسعه ای گفت:امروز صنعت پتروشیمی برای رسیدن به اهداف و برنامه های خود نیازمند حمایت بانک مرکزی است وبانکهای ایرانی می توانند مشارکت بیشتری درتامین مالی طرحهای پتروشیمی داشته باشند. معاون وزیرنفت افزود:این شرکت همواره ازتمام سرمایه گذاران ایرانی و خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران دعوت کرده و آماده هرگونه حمایتی از آنها هستیم.

وی تصریح کرد: از نظام بانکی کشور انتظار داریم که افزون بر مشارکت بیشتر در توسعه صنعت پتروشیمی به تعهدهای خود عمل کند.


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ