Take a fresh look at your lifestyle.

فرمولی مخفیانه برای کسب ثروت

322

من تا زمانی که این فرمول مخفیانه را پیدا
کنم، یک شکست خورده بودم. چک های برگشتی از پی یکدیگر می آمدند و پولم مدت ها بود
که تمام شده بود. با چنگ و دندان از پس خرج روزمره و دانشجویی ام بر می آمدم. دیگر
نمی توانستم جلو بروم و کم کم می خواستم دستم را برای گدایی جلوی این و آن دراز
کنم. اما زمانی کسی به من گفت که تنها نجات دهنده تو خدمت کردن است. همین راز
توانست زندگی من را دگرگون کند. تنها کاری که باید می کردم این بود: سرویس دادن.

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.